Zásady o ochraně osobních údajů - KESSL spol. s r.o.

Cílem těchto Zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, jakým způsobem lze tyto údaje měnit a jakým způsobem jejich zpracovávání ukončit.

Problematika osobních údajů se v tomto smyslu týká konkrétně následujících osob:

 • Fyzických osob z občanské sféry, na jejichž vlastní žádost (např. pro stavební úvěr) je vyhotovován doklad s osobními údaji či je připravována a realizována nabídka dle jimi zadané poptávky.
 • Fyzických osob podnikajících.
 • Fyzických osob oprávněných zastupovat právnické osoby ve vztahu k naší společnosti ve věcech smluvních, technických či osob, které jsou za tyto právnické osoby osobami oprávněnými k odběru materiálu.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem, je:

KESSL spol. s r.o. K. Vary
IČO: 18227201
se sídlem: v Karlových Varech, Jáchymovská 145/51, PSČ 360 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Plzeň, odd.C, vložka 2002/92
telefon: 353 236 907
email: kessl@kessl.cz

Společnost KESSL spol. s r.o. K.Vary, jakožto správce osobních údajů je i zpracovatelem Vašich osobních údajů, vedle toho dalším zpracovatelem osobních údajů může být společnost Quanda International s.r.o., Poděbradská 206/57, Praha 9, PSČ 198 00, IČ 02285665 a společnost BISNODE ČESKÁ REPUBLIKA a.s., Siemensova 2717/4, PRAHA 5, PSČ 155 00, IČ 63078201. Spo­lečnost KESSL spol. s r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • plnění zákonných povinností
 • plnění dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • poskytování a nabízení služeb, produktů a dalších nabídek

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům. Jsou to převážně tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum narození
 • identifikační údaje firmy (název,IČ, DIČ)
 • číslo OP, bankovní spojení
 • adresa
 • telefonní a faxové číslo, elektronická adresa (e-mail)
 • obrazový záznam z bezpečnostních kamer s maximální dobou uložení digitálního záznamu v délce 7 kalendářních dní

Účelem zpracování osobních údajů v této oblasti je výběr vhodných obchodních partnerů pro uzavření obchodních smluv k zajištění plnění úkolů organizace. Údaje jsou získávány formou odpovědí na inzeráty správce, prostřednictvím výběrových řízení na dodavatele, předkládáním nabídek odběratelům, jsou to rovněž údaje z veřejných databází, z tisku a dalších zdrojů. Samotnými doklady obsahujícími osobní údaje pak jsou živnostenské listy, nabídky, objednávky, faktury, návrhy smluv, obchodní smlouvy, výpisy z rejstříku a dalších evidencí, databáze dřívějších klientů.

Internetová prezentace www.kessl.cz využívá cookies pro anonymní analýzu návštěvnosti.

4. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů dochází v organizaci našimi vlastními zaměstnanci v těchto útvarech, odborech: mzdová účetní, personální útvar, sekretariát, oddělení nákupu a prodeje, správa počítačové sítě. Organizace zpracovává pouze přesné a pravdivé osobní údaje, které za tím účelem průběžně (v případě změn) ověřuje. Právo (a zároveň povinnost) přijít do styku a nakládat s osobními údaji je zde uvedeným zaměstnancům vybraných útvarů, odborů stanoveno v pracovní náplni, v rámci jejich pracovních úkolů určených vedoucím útvaru, odboru, případně přímo ředitelem. Na základě podepsané „dohody o mlčenlivosti“ jsou zaměstnanci přicházející při plnění svých pracovních úkolů do styku s osobními údaji povinni se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být považováno za neoprávněné zveřejňování osobních údajů, a to jak na pracovišti, tak i mimo něj. Osobní údaje jsou předávány pouze tam, kde je to nezbytné pro plnění pracovních povinností (tzn. např. vůči nadřízenému, spolupracovníkovi, předání osobních údajů externímu smluvnímu zpracovateli, oprávněným externím uživatelům – FÚ, ČSÚ, …).

Ke zpracování dochází prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, případně i manuálním způsobem v listinné podobě. Z důvodu ochrany osobních údajů přijal správce taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů

Dle výše uvedených ustanovení je ochrana osobních údajů zabezpečena: u osobních údajů ve fyzické podobě formou jejich uzamčení oprávněnou osobou (uzamykání kanceláří a skříní obsahujících data – spisy, složky, osobní karty aj.) a obdobně u archivovaných nosičů dat. U údajů v elektronické podobě formou víceúrovňových přístupových hesel k jednotlivým datovým skladům, kde jsou data osobní údaje případně dle potřeby i šifrovány či pseudonymizovány. U údajů předávaných ústně formou jasně vymezených kompetencí a pracovních povinností určených v pracovní náplni zodpovědných osob a podvázaných „dohodami o mlčenlivosti“. Za nastavení a udržování tohoto ochranného režimu v organizaci zodpovídá p. Ing. Roman Zvolský, ředitel společnosti.

Organizace je povinna provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje shromažďovány, anebo pokud o tuto likvidaci požádá dotčená osoba (právo na výmaz). Výjimkou jsou ale údaje, které organizace zpracovává na základě zvláštního zákona („zpracování ze zákona“). Zde jsou údaje uloženy ve spisovně v souladu se Směrnicí k vedení spisové služby (k archivaci) a to odděleně od ostatních zde uložených dokumentů – písemností a pod samostatným uzavřením.

5. Zpřístupnění osobních údajů

Zpracované osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám za účelem provedení služeb, souvisejících s obchodním vztahem (např. doprava nebo reklamace zboží). Využití dat poskytnutých za takovýchto podmínek, bude omezeno na účel, pro který byla data shromážděna, a tato data nebudou využívána žádným jiným způsobem, než jaký definují tyto Zásady o ochraně osobních údajů.

Dále mohou být také osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v příslušných právních předpisech. V případě obrazového záznamu z kamerového systému mohou být údaje zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům (např. Policie ČR) v souladu s legislativou.

6. Práva k osobním údajům

Subjekt údajů má dle právních předpisů na ochranu osobních údajů právo uplatnit vůči správci následující:

 • právo získat potvrzení o zpracovávání/nez­pracování osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se subjektu týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu týkají;
 • právo na přenesení osobních údajů k jinému správci, pokud tímto postupem není vyloučeno plnění smluvního vztahu se subjektem

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným přímo na adresu naší společnosti, případně na email zvolsky@kessl.cz.

Vzhledem k tomu, že osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávané na základě souhlasu subjektu, má právo svůj souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu může využít formulář dostupný na www.kessl.cz. Pokud se subjekt domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: www.uoou.cz

Rychlý kontakt na prodejny

Karlovy Vary

Telefon: 353 226 343
e-mail
Ukázat na mapě

Sokolov

Telefon: 352 604 526
e-mail
Ukázat na mapě

Kynšperk

Telefon: 352 683 642
e-mail
Ukázat na mapě

Výroba a míchací centrum Otovice

Telefon: 353 449 767
e-mail
Ukázat na mapě