KESSL spol. s r.o.

Prodejny
Aliance českých stavebnin - KESSL spol. s.r.o.

Osobní údaje zákazníka (či osob z pověření za zákazníka jednající) zákazníkem poskytnuté
při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a
plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu
a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního
vztahu vzniklých.
Společnost KESSL spol. s r.o. K.Vary, jakožto správce osobních údajů je i zpracovatelem
příslušných osobních údajů, vedle toho dalším zpracovatelem osobních údajů může být
společnost Quanda International s.r.o., Poděbradská 206/57, Praha 9, PSČ 198 00, IČ
02285665, společnost BISNODE ČESKÁ REPUBLIKA a.s., Siemensova 2717/4, PRAHA 5,
PSČ 155 00, IČ 63078201 a společnost CRIF – Registr platebních informací s.r.o., Štětkova
1638/18, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 05775809
Společnost KESSL spol. s r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KESSL spol. s r.o.

Společnost KESSL spol. s r.o. sídlem: Jáchymovská 145/51, Karlovy Vary, PSČ 360 10,
poskytuje svým zákazníkům široké portfolio produktů a služeb prostřednictvím svých čtyř
prodejních míst (poboček) – v Karlových Varech, Otovicích, Sokolově a Kynšperku nad Ohří.
V rámci zajišťování svých činností zpracovává KESSL spol. s r.o. osobní údaje a vůči těmto
zpracováním je společnost v postavení správce osobních údajů.
Společnost KESSL spol. s r.o. zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
Společnost KESSL spol. s r.o. zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Výkon pracovněprávní agendy,
 • Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům,
 • Zabezpečení činnosti společnosti,
 • Ochrana osob, majetku a obchodních informací,
 • Marketing.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o
  ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:
  • subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se
   zpracováním svých osobních údajů,
   o zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
   údajů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
   vztahuje,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či
   třetí strany.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání
  orgánům, úřadům či institucím není společnosti KESSL spol. s r.o. uložena zvláštním
  právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u společnosti KESSL spol. s r.o. nedochází
  k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm
  b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění
  smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení
  GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a
  to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to
  nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.
 6. Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní
   údaje zpracovávané u KESSL spol. s r.o. jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich
   zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
  • podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
  ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 8. Svá práva vůči společnosti KESSL spol. s r.o. uplatňujte cestou „Kontakty“ ve věci
  zpracování osobních údajů písemně na e-mail: gdpr@kessl.cz
×